❂ 1. Nhập vào website: https://gtpvn.vn

➢ Trên góc trên cùng bên trái thấy 3 gạch ngang: Menu chính

✡ Trang chủ

✡ Cửa hàng

✡ Chính sách đổi trả hàng

✡ Chính sách đặt hàng

✡ Chính sách công tác viên

✡ Liên hệ

✡ Đăng nhập

➢ Vào trang cửa hàng để xem tất cả sản phẩm

Chọn DANH MỤC | SẢN PHẨM CHỌN

► Xuất hiện DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM (tất cả các sản phẩm)

► Chọn sản phẩm để xem giá, nội dung.

➢ Tại trang chi tiết sản phẩm

Chọn DANH MỤC | SẢN PHẨM CHỌN

► Xuất hiện SẢN PHẨM ĐÃ CHỌN & SẢN PHẨM MỚI